Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1.     Administratorem danych jest Klub Dziecięcy „Twórcze Łapki” Barbara Jarzęcka z siedzibą w Poznaniu ul. Podchorążych 22,  NIP: 7792284866, REGON: 301696891. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: przedszkole@tworczelapki.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.     Użyte w niniejszej Polityce pojęcia oznaczają:

dane osobowe – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej np. imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

klient – to podmiot, który zamierza skorzystać lub korzysta z usług oferowanych przez Administratora

naruszenie ochrony danych osobowych – to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

odbiorca – to podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe.

ograniczenie przetwarzania – oznacza to, że dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone, można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego (art. 18 ust. 2 RODO).

podmiot przetwarzający – to podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

przetwarzanie danych osobowych – to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, m.in. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie.

RODO – to skrót nazwy aktu prawnego regulującego zasady przetwarzania Państwa danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

3.     Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy bezpiecznego i certyfikowanego oprogramowania antywirusowego na urządzeniach, gdzie dokonuje się operacji na danych osobowych.

4.     Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

1.     Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

2.     Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar, jeśli takie formy kontaktu i świadczenia usług są oferowane przez Uslugodawcę.

3.     Dane osobowe przetwarzane są:

a.     zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b.     zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

c.     w zakresie i celu niezbędnym do przedstawienia oferty, procesu rekrutacji, nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną:

d.     w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

e.     w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

f.      w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.

4.     Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przekazania danych celem przesłania innemu administratorowi, prawo wydania kopii przetwarzanych danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do zwrócenia się do sądu o udzielenie ochrony prawnej, w szczególności do wytoczenia przeciwko Administratorowi bądź innemu podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe powództwa o zaprzestanie naruszenia dóbr osobistych w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, prawo do wytoczenia przeciwko Administratorowi powództwa o odszkodowanie, jeśli niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych wywołało szkodę

5.      Wnioski o udzielenie dostępu do danych, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, przekazanie danych celem przesłania innemu administratorowi, wydanie kopii przetwarzanych danych osobowych – można składać w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny Administratora bądź drogą elektroniczną na adres e-mail. Administrator udziela odpowiedzi na te wnioski w formie wybranej przez Klienta. Administrator udziela informacji o statusie rozpatrzenia wniosków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,  w terminie miesiąca od ich otrzymania. W razie potrzeby Administrator może ten termin przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. O przedłużeniu terminu Administrator informuje w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

6.     Podkreśla się, że udzielenie informacji oraz podjęcie działań przez Administratora na wniosek Klienta, jest co do zasady wolne od opłat, chyba że wyraźnie wskazano, że jest inaczej. Jednakże kierowanie wniosków, o których mowa w § 2 ust. 5, w częstotliwości większej niż raz na miesiąc powoduje konieczność naliczenia przez Administratora opłat związanych z udzieleniem informacji bądź podjęciem działań. W skrajnych przypadkach, gdy żądanie Klienta ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, Administrator ma prawo odmówić udzielenia informacji bądź podjęcia działań, którą to decyzję ma obowiązek uzasadnić.

7.     Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko  na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze a wynikających z przepisów prawa lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do przechowywania danych osobowych.

8.     Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym do pozyskania tych danych na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

9.     Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10.  Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

11.  Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

12.  Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§3. Pliki cookies

1.     Witryna www.tworczelapki.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2.     Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

3.     Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

a.     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b.     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c.     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d.     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e.     „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.     Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Aby wyłączyć monitorowanie informacji o użytkownikach przez narzędzie Google Analytics, należy zainstalować wtyczkę dostępną do pobrania na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5.     Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

§ 4 Odbiorcy danych osobowych

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym przekazuje dane osobowe Klientów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:

  • Facebook: (adres: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 United States
  • Youtube, Google Analytics (adres: Google LLC, D/B/A YouTube 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, United States)

Ochrona danych osobowych przekazanych ww. odbiorcom odbywa się na zasadach określonych w Politykach Prywatności ww. serwisów:

oraz, z uwagi na siedzibę odbiorców danych osobowych, także na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1.     Podkreśla się, że niniejsza Polityka ochrony danych osobowych obowiązuje w relacji między Administratorem a Klientem, co oznacza, że nie obejmuje ona relacji pomiędzy Klientami a podmiotami, które są wskazywane na stronie internetowej Administratora, w formie linków bezpośrednich bądź innej. Sposób ochrony Państwa danych osobowych w relacjach z ww. podmiotami określają odrębne regulacje ustanowione przez ww. podmioty.

2.     Zmiany niniejszej Polityki ochrony danych osobowych mogą wynikać ze zmiany przepisów prawnych, a także z postępu technologicznego. W razie dokonania jakichkolwiek zmian w zakresie regulacji ochrony Państwa danych osobowych, zmiany zostaną niezwłocznie wskazane w widoczny sposób na stronie internetowej Administratora.